Regulamin loterii Kalendarz Adwentowy

 

 • Loteria obowiązuje w dniach od 01 do 24 grudnia 2018.
 • Do udziału w loterii uprawnione są osoby powyżej 18-go roku życia, mieszkające w Polsce i posiadające aktywny adres e-mail. Pracownicy TecTake oraz podmiotów związanych z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem loterii są wyłączone z udziału.
 • Kalendarz adwentowy dostępny jest w sklepie internetowym Organizatora na stronie www.tectake.pl. W okresie obowiązywania loterii każdego dnia możliwe jest otwarcie jednych drzwiczek kalendarza adwentowego. Udział następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i potwierdzenie udziału w loterii poprzez wybranie przycisku „Wyślij”.
 • Dochodzenie swoich praw na drodze prawnej jest wykluczone. Zamiana wygranej na gotówkę nie jest możliwa.

Informacja na temat przetwarzania danych dostępna jest w zakładce Ochrona danych.

 

Organizator loterii: TecTake Sp. z o.o., ul. Bociana 22, 31-231 Kraków

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych

 

 1. Dane Administratora:

TecTake Polska Sp. z o.o. (w dalszej części „Administrator“), z siedzibą przy ul. Bociana 22, 31-231 Kraków

Telefon: (12) 312 80 90

 1. Rodzaj i cel przetwarzania danych

W celu przeprowadzenia loterii Kalendarz Adwentowy przetwarzaniu ulegną następujące dane:

 • imię i nazwisko
 • adres IP
 • adres e-mail
 • adres korespondencyjny (w przypadku zwycięzców loterii)

Celem przetwarzania danych jest:

 • umożliwienie udziału w loterii
 • wyłonienie zwycięzców loterii
 • powiadomienie zwycięzców o wygranych

Zapisanie danych następuje w celu udziału w loterii, wyłonienia zwycięzcy, przekazania wygranej oraz korespondencji ze zwycięzcami.

 

Przetwarzanie danych następuje do czasu zakończenia realizacji loterii i następnie zaniechane. Po tym czasie, jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa.

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi przekazanie przetwarzanych danych organom państwowym, Administrator dane takie przekaże.

 

 

 1. Przekazanie danych podmiotom trzecim

Przekazanie danych podmiotom trzecim następuje jedynie w związku z opisanym wyżej celem.

Przygotowanie loterii Kalendarz Adwentowy następuje na zlecenie Administratora. Wykonawcą usługi jest zewnętrzna firma yourfans GmbH z siedzibą przy Nymphenburger Str. 3, 10825 Berlin/Niemcy.

W celu przeprowadzenia loterii Kalendarz Adwentowy TecTake oferuje za pośrednictwem iFrame aplikację. Pobrane za pośrednictwem aplikacji dane służą przeprowadzeniu loterii, w tym wyłonieniu zwycięzców. Dane zostaną zapisane na serwerach znajdujących się w Niemczech. 

 1. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą
 • Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia danych, zgodnie z treścią Rozporządzenia.
 • W przypadku przetwarzania przez Administratora danych osobowych na podstawie zgody Użytkownika, Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Jest to możliwe na stronie internetowej Administratora, bądź poprzez bezpośredni kontakt z Administratorem. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
 • W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Administratora na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli Użytkownik wniesie skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, danych tych nie wolno już przetwarzać do takich celów.
 • W przypadku przetwarzania przez Administratora danych osobowych, gdy podstawą jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f), osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.– z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją. Administratorowi wówczas nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Unii Europejskiej miejsca swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie dotyczące jego danych osobowych narusza Rozporządzenie. Na terenie Polski uprawnienia organu nadzorczego pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Diese Aktion ist leider schon vorbei.

Schon bald gibts hier wieder eine neue Aktion!